20160805_125756.jpg20160805_131302.jpg20170614_125219.jpg20170614_130301.jpg20170614_132014.jpg20170614_185332.jpg7-July-2017.jpgDSC_0009.JPGDSC_0011.JPGDSC_0019.JPGDSC_0020.JPGDSC_0030.JPGDSC_0073.JPGDSC_0074.JPGDSC_0077.JPGDSC_0087.JPGDSC_0099.JPGDSC_0163.JPGDSC_0202.JPGDSC_0230.JPGDSC_0272.JPGDSC_0328.JPGDSC_0341.JPGDSC_0521.JPGDSC_0525.JPGDSC_0530.JPGP8100033.JPGSSSU 26 Jan celebration.jpg

 

સુચના: તમામ મહાવિદ્યાલયે આ ફ઼ોર્મ ભરી યુનિ.ના ઇ-મેલ:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. પર મોકલવાનુ રહેશે.

નિયમો Download

યુવક મહોત્સવ 2017-18 એન્ટ્રી ફોર્મ Download

પ્રમાણપત્રમાં સંસ્કૃતભાષામાં નામ લખવા માટે ભાગ લેનાર વિધાર્થીઓ ની યાદી  Download