TheGrue Menu

mod_showplus

  • NAAC Accredited With A+ Grade(CGPA 3.42)
  • NAAC Accredited With A+ Grade(CGPA 3.42)
  • NAAC Accredited With A+ Grade(CGPA 3.42)
  • NAAC Accredited With A+ Grade(CGPA 3.42)
  • NAAC Accredited With A+ Grade(CGPA 3.42)
  • NAAC Accredited With A+ Grade(CGPA 3.42)

1 | 2 | 3 | 4 | 5

EXTERNAL SECTION
**Last Update on Dt.16/12/2021
Advertisement Accademic Year 2021-22  Download  
1. Rules of External Shastri and Acharya Admission (old) upto 2017 Download 
2. Rules of External Shastri and Acharya Admission (New) Effective from Year-2018-2019 Download
3. Syllabus Download
4. Old Examination Paper(s) Download
5. Online Fee(s) Payment Manual Download
6. Instruction for filling Exam Form Download

7. Time-Table 

8. Seat No. List 

9. Hall-Ticket new

 ACHARYA (Regular & Repeater)

ACHARYA SEM-2 Regular & Repeater

 Acharya Sem-2 External Regular Download

ACHARYA SEM-4

ACHARYA SEM-4 External Download

Shastry (Regular & Repeater)

F.Y. SEM-2

F.Y. SEM-2 External Regular & Repeater  Download  |  Download

S.Y. SEM-4  NEW  

S.Y. SEM-4 NEW Regular & Repeater  Download 

T.Y. SEM-6 NEW

T.Y. SEM-6 NEW Regular & Repeater Download | Download

10. Result Download
11. Useful Different's Form(s) : Download
12 Exam Form_SEM_2_4_6_April_2022 Download 
13 Exteranal Shastri/Acharya SEM-I Instruction Download new
Division

FORM(S)

EXAMINATION

Shastri Semester-1 (New admission)

Download

Download

Download

  

Acharya  Semester-1 (New admission)
 Allready Registed Shastri/Acharya Sem-1

*                                        

                 Assignments

 

     

SEM-1,3,5 Exam

(1) Shastri Sem-1  Download       Shastri Sem-1(New Course) 2021-2022 Download 

(2) Shastri Sem-3   Download

(3) Shastri Sem-5  Download

(4) Acharya Sem-1 Download       Acharya Sem-1(New Course) 2021-2022 Download

(5) Acharya Sem-3  Download

SEM 2,4,6  Exam

(1) Shastri Sem-2  Download        Shastri  Sem-2 (New Course) 2021-2022 Download

(2) Shastri Sem-4  Download

(3) Shastri Sem-6  Download

(4) Acharya Sem-2  Download      Acharya Sem-02 (New Course) 2021-2022 Download

(5) Acharya Sem-4  Download      

 

Assignment Front Page & Submission Letter Download

Assignment Instruction Download

 

                                                        *  બાહ્ય વિદ્યાર્થીઓ માટેની અગત્યની સુચાનાઓ -
૦૧) તમામ વિષયના સ્વાધ્યાયકાર્યો પરીક્ષા કેન્દ્ર પર કેન્દ્ર સંચાલકશ્રીને પરીક્ષાના પ્રથમ પેપરના રોજ એક કલાક વહેલા પહોચી જમા કરવાના ફરજીયાત રહેશે. અન્યથા પરીક્ષામાં બેસવા પાત્ર ગણાશે નહી. સ્વાધ્યાકાર્યો જમા કર્યા અંગેની સહી પરીક્ષા હોલ- ટીકીટમાં લેવી.
૦૨) બાહ્ય વિદ્યાર્થીઓએ પરીક્ષા ફોર્મ ભરતા પહેલા પરીક્ષા ફોર્મ ભરવા અંગેની સુચના અને સ્વાધ્યાયકાર્યો અંગેની તમામ માહિતીનો અભ્યાસ કર્યા બાદ જ ફોર્મ ભરવા જણાવવામાં આવે છે. જેની ખાસ નોંધ લેવી.
૦૩) પરીક્ષા હોલ-ટીકીટ આપના દ્વારા પરીક્ષા ફોર્મમાં દર્શાવેલ સરનામાં ઉપર યુનિવર્સિટી દ્વારા મોકલવામાં આવશે, પરીક્ષા હોલ-ટીકીટમાં દર્શાવ્યા મુજબ પરીક્ષા કેન્દ્ર, તારીખ, સમય અને પપેર નંબર/વિષયની પરીક્ષા આપવાની રહેશે.
૦૪) દરેક વિદ્યાર્થીઓએ સમયાંતરે યુનિવર્સિટીની વેબસાઇટ www.sssu.ac.in જોતા રહેવાનું રહેશે, બાહ્ય વિદ્યાર્થીનઓને લગતી મહત્વની તમામ બાબતો યુનિવર્સિટી દ્વારા મુકવામાં આવશે જેની અલગથી કોઇપણ પ્રકારની જાણ કરવામાં આવશે નહી.
૦૫) બાહ્ય વિદ્યાર્થીઓએ પ્રવેશ અને પરીક્ષાને લગતી આનુષંગીક પુછપરછ માટે ઇ-મેઇલ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.અથવા ફોન નં-(૦૨૮૭૬)-૨૪૪૫૩૨/૨૮ (સવારે:૧૦-૩૦ થી સાંજે:૦૬-૧૦ સુધીમાં) સંપર્ક કરશો.